Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Osiguranje kvalitete

O sustavu

Općenito

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) uređeno je područje osiguravanja i unaprjeđivanja sustava kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Sustav za kvalitetu se stoga realizira i unutar organizacijskog okvira Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Kako bi se osigurali visoki standardi kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada te međunarodna prepoznatljivost Fakulteta, sustav za kvalitetu realizira se unutar definiranog i transparentnog pravnog i organizacijskog okvira, s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika iz svih struktura Fakulteta, uključujući i vanjske dionike. Suradnja s vanjskim dionicima se održava kontinuirano, s ciljem prikupljanja povratnih informacija koje su važne i korisne u provođenju aktivnosti unaprjeđivanja kvalitete. Sustav kvalitete mora osigurati kontinuirano praćenje i stalno podizanje kvalitete obrazovnog procesa, iz čega i proizlazi potreba za uspostavom i stalnim razvojem unutarnjeg sustava osiguranja i unaprjeđivanja kvalitete. Pri organizaciji sustava kvalitete na Fakultetu uzimaju se u obzir specifičnosti u području znanstveno-istraživačkoga i razvojno-stručnoga rada. Kroz mehanizme za kontinuirano praćenje i vrednovanje te usmjeravanjem inicijativa i razvojnih programa, Sustav razvija kvalitetu visokog obrazovanja.

Misija kvalitete

Misija sustava za kvalitetu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek je osiguravanje, planiranje, provođenje, praćenje, analiziranje i unaprjeđenje kvalitete obrazovanja. Sustav za kvalitetu djeluje u skladu s uspostavljenom misijom i vizijom te strategijom razvoja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Strategija kvalitete

Sustav za kvalitetu svoju politiku kvalitete provodi osiguravanjem i stalnim poboljšavanjem kvalitete ostvarivanjem strategija osiguravanja kvalitete u pojedinim područjima bitnim za djelovanje: organizacija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, razvoj studijskih programa i nastavnog procesa, edukacija nastavnog osoblja, podrška studentima, razvoj suradnje s gospodarstvom, znanstveno istraživački rad i međunarodna suradnja.

Politika kvalitete

Politika kvalitete Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek promiče trajno opredjeljenje Uprave i svih zaposlenika k izvrsnosti obrazovnog i znanstveno-istraživačkog rada te međunarodne prepoznatljivosti, uz ispunjenje visoke razine očekivanja svih dionika u visokom obrazovanju i znanosti, odnosno društva u cjelini kao krajnjeg korisnika.

Povijest kvalitete

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek je paralelno s provedbom Bolonjskog procesa pokrenuo i aktivnosti za praćenje i unaprjeđenje kvalitete. U želji ostvarenja što kvalitetnijeg procesa obrazovanja kao najznačajnije djelatnosti Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, a sukladno međunarodnim normama za kvalitetu, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek je imenovao Povjerenstvo za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete obrazovanja, izradio potrebne dokumente te intenzivirao aktivnosti u promicanju sustava kvalitete. U strateškim ciljevima za razdoblje 2011./2012. - 2015./2016. akademske godina u području upravljanja, nastavne, istraživačke i međunarodne aktivnosti naglasak je na osiguranju i podizanju kvalitete rada. Nadalje, izrađeni su Pravilnik i Priručnik za osiguranje kvalitete. Aktivnosti su u priručniku točno definirane sukladno Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education), te imaju za cilj osigurati kvalitetno obavljanje interne prosudbe, koja će doprinijeti analizi postojećeg stanja osiguranja kvalitete te biti podloga osiguranju i daljnjem unaprjeđenju sustava kvalitete.

Vizija kvalitete

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek sa svojom tradicijom želi obrazovati stručnjake poljoprivredne proizvodnje koji će svojim vještinama, znanjem i kompetentnošću udovoljiti potrebama tržišta i prakse u agrobiotehnologiji te postati regionalno prepoznata visokoobrazovna institucija na području istočne Hrvatske.

Dokumenti

Misija i vizija

Strategija

Politika