Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Projekti

Znanstveni

Projekti Ministarstva znanosti i obrazovanja

  VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA TRAJANJE ULOGA FAZOS
1. izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović Exploitation of bread wheat genetic diversity - path towards development of highly adaptible varieties (Bilateralni HR- SLO)    
2.
prof.dr.sc. Pero Mijić
Joint research on trends and changes in dairy farm production sector in Serbia and Croatia (Bilateralni HR- SRB)    
3. Komparativna istraživanja ekologije i staništa divljači (Bilateralni HR-CG)    
4.
prof.dr.sc. Zvonko Antunović
Proizvodni potencijal i metabolički profil ugroženih pasmina ovaca (Bilateralni HR- CG)    
5. prof.dr.sc. Bojan Stipešević Raznolike funkcije postrnih usjeva u očuvanju okoliša (Bilateralni HR - SLO)    

2007. - 2014.

  VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA TRAJANJE ULOGA FAZOS
1. prof.dr.sc. Gordana Kralik Specifičnosti rasta svinja i peradi i kakvoća proizvoda    
2. prof.dr.sc. Goran Kušec Rano predviđanje kakvoće svinjskih trupova i mesa    
3. prof.dr.sc. Marija Ivezić Tolerantnost hibrida kukuruza na ličinke kukuruzne zlatice    
4. doc.dr.sc. Tihana Sudarić Identifikacija gospodarskih aktivnosti u funkciji ruralnog razvitka    
5. prof.dr.sc. Tihana Teklić Fiziološki mehanizmi otpornosti biljaka na abiotski stres    
6. prof.dr.sc. Vladimir Vukadinović Model procjene pogodnosti zemljišta za trajne nasade    
7. prof.dr.sc. Tomislav Jurić Efektivnost tehničkih sustava i očuvanje okoliša    
8. prof.dr.sc. Zdenko Lončarić Utjecaj kondicioniranja tla na hraniva i teške metale u sustavu tlo-biljka    
9. izv.prof.dr.sc. Karolina Vrandečić Uloga korova u epidemiologiji bolesti okopavinskih kultura    
10. prof.dr.sc. Jasenka Ćosić Fuzarijska palež klasova i sadržaj DON-a u zrnu i brašnu    
11. prof.dr.sc. Vlado Kovačević Prevladavanje stresa uzgoja kukuruza na kiselom tlu gnojidbom i oplemenjivanjem    
12. prof.dr.sc. Zlata Milaković Uzgoj Galega orientalis – nove krmne leguminoze u Hrvatskoj    
13 prof.dr.sc. Suzana Kristek Ishrana šećerne repe dušikom ovisno o osobinama tla i genotipu    
14. prof.dr.sc. Zvonko Antunović Hranidbeni aspekti modeliranja proizvodnosti i metaboličkog profila ovaca    
15. prof.dr.sc. Vlatka Rozman Zaštita uskladištenih žitarica fizikalnim mjerama    
16. prof.dr.sc. Mirjana Brmež Nematode kao bioindikatori ekološkog stanja tla    
17. prof.dr.sc. Vlado Guberac Genotip i stresni učinci u proizvodnji i kvaliteti sjemena pšenice i ječma    
18. prof.dr.sc. Bojan Stipešević Postrni usjevi u ekološkom ratarenju    
19. prof.dr.sc. Sonja Marić Identifikacija germplazme pšenice SSR markerima    
20. prof.dr.sc. Edita Štefanić Monitoring aeroalergena i model sustavnog suzbijanja alergogenog bilja    
21. prof.dr.sc. Gordana Bukvić Selekcija crvene djeteline za poboljšanje nodulacije, prinosa i kakvoće    
22. prof.dr.sc. Jasna Šoštarić Gospodarenje vodnim resursima u navodnjavanju istočne Hrvatske    
23. izv.prof.dr.sc. Renata Baličević Integrirana zaštita ratarskih kultura od korova    
24. prof.dr.sc. Emilija Raspudić Biološko suzbijanje kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis Hübner)    
25. prof.dr.sc. Mirjana Baban Analiza i genetsko unapređivanje sportskih pasmina konja u Hrvatskoj    
26. prof.dr.sc. Đuro Banaj Inovativne tehnike aplikacije pesticida u funkciji uštede i zaštite okoliša    
27. doc.dr.sc. Ranko Gantner Dobijanje kultivara poljskog graška (Pisum sativum) visokog prinosa i kvalitete    
28. prof.dr.sc. Dragan Amić Odnos strukture i aktivnosti flavonoida    
29. doc.dr.sc. Dalida Galović Skraćenje uzgojnog razdoblja šarana (Cyprinus carpio) i poboljšanje kakvoće mesa    
30. prof.dr.sc. Matija Domaćinović Čiste hranjive tvari u optimalizaciji obroka monogastričnih životinja    
31. prof.dr.sc. Tihomir Florijančić Epizootiološka istraživanja nametničkih bolesti divljači u istočnoj Hrvatskoj    
32. prof. dr.sc. Mladen Jurišić Primjena GIS tehnologije u uzgoju bilja - digitalne tematske karte    
33. prof.dr.sc. Davor Kralik Korištenje gnojovki i leguminoza u proizvodnji energije    
34. prof.dr.sc. Andrija Kristek Povećanje sadržaja šećera u repi izborom genotipa i agrotehničkih mjera    
35. prof.dr.sc. Pero Mijić Značajke protoka mlijeka pri strojnoj mužnji krava    
36. prof.dr.sc. Marcela Šperanda Prirodni imunomodulatori i antioksidansi u optimalizaciji proizvodnje svinja    
37. prof.dr.sc. Zdravko Tolušić Tržišni i ekonomski aspekti animalnih proizvoda poboljšane kakvoće    
38. doc.dr.sc. Ivica Bošković Mogućnosti poboljšanja radnih osobina lovačkih pasa goniča    
39. prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić Razvoj multisektorskog modela obiteljske poljoprivrede ruralnih područja    
40. prof.dr.sc. Zdenko Lončarić Kvaliteta tla kao limitirajući činitelji prinosa i agrotehnička rješenja    
41. prof.dr.sc. Vlatka Rozman Ekološki prihvatljiva zaštita bilja u poljoprivrednoj proizvodnji    

 

VIP projekti (2014.-)

  VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA TRAJANJE ULOGA FAZOS
1.  izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević Unaprjeđenje proizvodnje aronije    
2. prof.dr.sc. Danijel Jug Konzervacijska obrada tla kao mjera ublažavanja klimatskih promjena    
3. prof.dr.sc. Davor Kralik Alternativne sirovine u proizvodnji energije i poboljšanje procesa metanogeneze    
4.
prof.dr.sc. Gordana Kralik
Inovativnom tehnologijom do konkurentne proizvodnje konzumnih jaja    
5. prof.dr.sc. Zdenko Lončarić Prilagodba klimatskim promjenama optimizacijom gnojidbe ratarskih usjeva dušikom    
6. doc.dr.sc. Vladimir Margeta Primjena molekularne genetike u poboljšanju uzgoja crne slavonske svinje    
7. prof.dr.sc. Sonja Vila Adaptabilnost hrvatskog sortimenta pšenice u uvjetima klimatskih promjena    
8. prof.dr.sc. Pero Mijić Mikroklimatski utjecaji na količinu i sastav mlijeka krava    
9. prof.dr.sc. Nada Parađiković Proizvodnja autohtonog češnjaka u cilju samodostatnosti i povećanja izvoza    
10. prof.dr.sc. Bojan Stipešević Sustav uzgoja munga i kameline u različitim vremenskim uvjetima    
11. prof.dr.sc. Tihomir Florijančić Unaprjeđenje tehnologije uzgoja pernate divljači    
12. doc.dr.sc. Vladimir Margeta Razvoj proizvodnih sustava i standardizacija kvalitete mesa crne slavonske svinje     
13. izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik Obogaćivanje jaja kokoši hrvatice esencijalnim mikroelementima    
14. prof.dr.sc. Zvonko Antunović Alternativni pristup poboljšanja ekološke ovčarske proizvodnje    
15. izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević Primjena biougljena kao kondicionera tla-korak ka održivoj biljnoj proizvodnji    
16. izv.prof.dr.sc. Krunoslav Karalić Utvrđivanje učinkovitosti novih karbonatnih i silikatnih materijala za kalcizaciju u vegetacijskim pokusima    
17. izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković Definiranje tehnologije proizvodnje autohtone začinske paprike    
18. prof.dr.sc. Vlado Guberac Povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava maksimalnim iskorištenjem genetskih potencijala domaćeg sortimenta pšenice    
19. prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević Suvremene tehnologije proizvodnje voćnih sadnica    

Sveučilišni projekti

  VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA TRAJANJE ULOGA FAZOS
1. doc.dr.sc. Sanda Rašić Botaničko porijeklo meda-pokazatelj kvalitete meda    
2. doc.dr.sc. Krunoslav Karalić Pristupačnost mikroelemenata na kalciziranim tlima i promjena koncentracije mikroelemenata u biljci    
3. doc.dr.sc. Dejan Agić Utjecaj flavonoida na aktivnost metalopeptidaza Porodice M49    
4. dr.sc. Željka Klir Pogača sjemenki konoplje – alternativno krmivo za poboljšanje kvalitete kozjeg mlijeka    
5. izv.prof.dr.sc. Vesna Rastija Besplatni mrežni programi otvorenog koda u istraživanju kvantitativnog odnosa strukture i aktivnosti bioloških aktivnih spojeva    
6. prof.dr.sc. Karolina Vrandečić Interakcija gujavica i gljiva u tlu učinak celomocita gujavica na rast fitopatogenih gljiva    
7. izv.prof.dr.sc. Ivana Majić Zastupljenost i bioraznolikost entomopatogenih nematoda u agroekosustavima u Slavoniji i Baranji    
8. doc.dr.sc. Vladimir Margeta Virtualni muzej crne slavonske svinje – fajferice     
9. izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec Proizvodno-metabolički učinci primjene pogače sjemenki bundeve u hranidbi ovaca     
10. prof.dr.sc. Matija Domaćinović Učinak poboljšanog pilećeg mesa na zdravlje ljudi    
11. doc.dr.sc. Vladimir Zebec Utjecaj fizikalno-kemijskih svojstava karbonatnih tala i gnojidbe dušikom na ishranjenost vinove loze u baranjskom vinogorju    
12. prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević Suvremena proizvodnja voćno sadnog materijala in vitro kulturnom tkivu     
13. izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec Genetska karakterizacija dviju autohtonih pasmina pasa     
14. izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo Antioksidacijska aktivnost lignana    
15. izv.prof.dr.sc. Vesna Rastija Molekulsko modeliranje inhibicije dipeptidil-peptidaze III benzimidazolima    
16. izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić Endofitne gljive u kulturi tkiva    
17. izv. prof. dr. sc. Anita Liška Procjena rezistentnosti Tribolium castaneum (Herbst) na fosfin    
18. izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik Inovativnom tehnologijom do proizvodnje jaja s dodanom vrijednošću    

Obzor 2020

  VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA TRAJANJE ULOGA FAZOS
1. prof. dr. sc. Goran Kušec Diversity of local pig breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains (TREASURE)    

Projekt je pokrenut unutar poziva Sustainable Food Security (SFS-07 a-2014), a započeo je 1.travnja 2015.

U projektu sudjeluje 25 institucija iz 9 zemlja, a izabran je za financiranje zajedno s još samo dva prijedloga od ukupno 59 prijava što naglašava kvalitetu i uspješnost tog konzorcija. Partneri iz Hrvatske su Poljoprivredni fakultet u Osijeku (PFOS) i Agronomski faklultet, Zagreb (UNIZG). Voditeljica projekta je dr. Marjeta Čandek Potokar s Kmetijskog instituta Slovenije, a hrvatski predstavnici u Glavnoj skupštini (General Assembly - GA), glavnom upravljačkom tijelu projekta, su prof.dr.sc Goran Kušec (PFOS) i prof.dr.sc. Danijel Karoly (UNIZG). Ova dva istraživača aktivno su sudjelovali u osmišljavanju projekta kao članovi konzorcija prilikom prijave. Projekt je financiran s 3.395,991,00 EUR, a trajat će 48 mjeseci.

Istraživačke aktivnosti bit će usmjerene na europske lokalne pasmine svinja i sustave njihova držanja. U slučaju naše zemlje to su crna slavonska i turopoljska svinja. Projektom se planira dati odgovor na povećanu potražnju za kvalitetnim i sigurnim proizvodima od svinjskog mesa s regionalnim identitetom koji se proizvode u skladu sa zahtjevima za očuvanjem okoliša, a u cilju razvoja lokalnih agro-ekonomija. Također, istraživanja podrazumijevaju opis lokalnih pasmina svinja, posebno onih koji su još uvijek manje poznate u europskim razmjerima uporabom najnovijih alata molekularne genetike. Svojstva ovih svinja proučavat će se u različitim proizvodnim sustavima (otvoreni, zatvoreni, organski i slično), a posebna pozornost dat će se hranidbi pokusnih životinja i strategijama managementa unutar raspoloživih, lokalnih resursa. Na kraju će se istraživati kakvoća tradicionalnih, ali i inovativnih proizvoda podrijetlom od svinja lokalnih pasmina s posebnim osvrtom na zahtjeve potrošača i njihovu spremnost prihvaćanja cijena ovih proizvoda visoke kakvoće i time veće vrijednosti. Projekt TREASURE organiziran je u radne skupine (work packages - WP), a tim iz Osijeka sudjelovat će u slijedećim:

WP1. Karakterizacija regionalnih autohtonih populacija svinja u Europi

WP2. Proizvodni pokazatelji i management lokalnih pasmina svinja u različitim proizvodnim sustavima

WP3. Tradicionalni i novi proizvodi visoke kakvoće s regionalnim identitetom

WP5. Mjere za maksimiziranje učinaka projekta i diseminacija rezultata.

Članovi istraživačkog tima osječkog Poljoprivrednog fakulteta su: Prof.dr.sc. Goran Kušec, doc.dr.sc. Vladimir Margeta, doc.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec, dr.sc. Boris Lukić i Kristina Budimir mag.ing.agr.